Via Ferrata Ocún – technické informace a návod k použití

Via Ferrata Ocún – technické informace

NÁVOD K POUŽITÍ VIA FERRATA

 • Bez pečlivého přečtení tohoto návodu nepoužívejte tento výrobek.
 • Tyto instrukce obsahují všechny potřebné informace pro správné užití nového Via Ferrata (VF set) setu Ocún.
 • Jiné použití nebo špatná údržba mohou způsobit vážnou nehodu či úraz. Existuje mnoho nevhodných způsobů použití a jen některé z nich jsou popsány v tomto návodu (přeškrtnutá zobrazení).
 • K používání tohoto výrobku jsou oprávněni pouze školení nebo zkušení lezci, anebo lezci pod odborným dohledem.
 • Před každým použitím je nutné držet se instrukcí o bezpečnosti, správném užití a údržbě výrobku, uvedených v návodu.
 • Tyto informace slouží k zajištění správné aplikace výrobku.
 • Nicméně lze jen těžko uvést všechna případná nebezpečí, tudíž tyto informace nemohou nahradit osobní znalosti a zkušenosti.
 • Jen způsoby použití označené jako „OK“ jsou povoleny.
 • Jakékoliv jiné použití je ZAKÁZANÉ.
 • Uživatel je zodpovědný za rizika, která mohou v případě nedodržení uvedených instrukcí nastat.

 

POUŽITÍ, KONTROLA VIA FERRATA

 • Smyslem tohoto vybavení je postupně tlumit účinky pádu, který může v průběhu výstupu nastat, a snížit je na přijatelnou hodnotu:

- Při 40 kg zátěži za sucha na maximální rázovou sílu 3,5kN,
- při 120 kg zátěži za sucha na maximální rázovou sílu 6kN,
- při 120 kg zátěži za mokra na maximální rázovou sílu 8kN.

 • Prostředek musí být použit v kombinaci s celotělovým nebo sedacím úvazkem (obr. 7). Jestliže má uživatel batoh, je doporučeno použít výrobek v kombinaci s úvazkem celotělovým. VF set je nutno propojit s úvazkem resp. s jeho navazovacím bodem dle obr.: 2, 3, 4. Tento způsob navázání znemožňuje samovolné rozvázání nebo rozpojení setu od úvazku.
 • Obr. 5 znázorňuje správný postup a použití Ferraty Ocún při výstupu.


Upozornění: Druhý konec Y-popruhu nesmí být nikdy připojen k úvazku (obr. 6)!
Zkracování Y– popruhu např. uzlem je přísně zakázáno!

 • Před i v průběhu každého použití musí být tento výrobek zkontrolován kvůli známkám jakéhokoli poškození. Jestliže jsou sebemenší pochybnosti o bezpečnosti Ferrata setu, musí být okamžitě vyměněn.
 • Zkontrolujte správnost a bezpečnost navázání, stav spojů a karabin, stav popruhů a šití, funkci automatické pojistky karabin.
 • Pevnost karabin je výrazně snížena, pokud je západka otevřená! Při používání VF setu dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí možnost zachycení (nebezpečí přiškrcení částí těla).
 • Kromě kontroly před a během používání výrobku, musí být alespoň jednou za 12 měsíců provedena důkladná periodická kontrola odborně způsobilou osobou.
 • Četnost důkladných periodických kontrol musí být dána způsobem a intenzitou používání výrobku.
 • Pro lepší přehled o používání vybavení doporučujeme přidělit všechny součásti vybavení pouze jednomu uživateli, který bude dokonale znát jeho historii.

Výsledky kontrol by měly být zaznamenány v evidenčním listu výrobku. 

 • Před a během každého použití zkontrolujte, zda není aktivován bezpečnostní indikátor (kontrolní páska) (obr. 8).
 • Červené výstražné symboly signalizují, že párací tlumič byl již použit a je tedy bezpodmínečně nutné celý VF set vyřadit z používání.
 • V případě pádu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku a vraťte párací popruh do původní polohy v ochranném obalu.
 • I krátké pády způsobují drobná poškození tlumiče a po dokončení výstupu je nutné výrobek vyměnit. Jestliže je pád velký (4 - 5m) nebo došlo k poškození ostatních částí Ferraty, tak se další postup nedoporučuje, pokud není Ferrata vyměněna (včetně karabin). Upozornění: Pokud je hmotnost uživatele nižší než 40kg (celková hmotnost bez vybavení) a nebo vyšší než 120kg (celková hmotnost včetně ostatního vybavení) je nutné použití dalšího jistícího prostředku např. lana.
 • Použití lana je nutné i v případě, že vzdálenost kotevních bodů je delší než 5m.
 • Komerční půjčování VF setů Ocún je možné pouze za předpokladu dodržování pravidelných kontrol a vedení evidence každodenního půjčování odborně způsobilou osobou.
 • Každý uživatel musí být seznámen s tímto návodem k použití a případně patřičně proškolen provozovatelem půjčovny. 

 

POPIS ČÁSTÍ (obr. 1):

(A) karabiny, (B) pružné Y-popruhy, (C) odsedávací oko, (D) páracípopruhový tlumič pádu, (E) připojovací oko

 

MATERIÁLY:

Žádné výše uvedené zařízení ani způsob jeho údržby nezpůsobuje alergie, přecitlivělost nebo podráždění kůže. Hlavní použité materiály - Polyamid (PAD) a Polyester (PES).
Karabiny jsou vyrobeny z leštěné nebo eloxované slitiny lehkých kovů (AL), nebo z pozinkované či leštěné nerez oceli (ST).

 

ZNAČENÍ (obr. 1):

1) OCÚN = Logo výrobce,
2) CE je značka shody, která znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné směrnice EU,
3) Za značkou CE ____ je uvedeno číslo notifikované osoby, která provádí dohled nad kvalitou výrobního procesu nebo provádí kontrolu výrobku,
4) Odpovídající evropská norma,
5) Pozorně čti a pochop instrukce k používání,
6) Model,
7) Země původu,
8) XXXXXX = číslo výroby,
9) MM = měsíc výroby, 10)YYYY = rok výroby,
11) Hmotnostní rozsah, minimální hmotnost uživatele bez příslušenství,
maximální hmotnost uživatele včetně příslušenství,
12) Vysoká odolnost pružných
Y-popruhů proti cyklickému namáhání,
13) Minimální pevnost v kN garantovaná výrobcem
(v podélné ose, příčné ose, podélné ose - při otevřené západce),
14) Karabina na zajištěné cesty,
15) Odpovídající evropská norma, 16) Mezinárodní horolezecká federace
(Union Internationale des Associations d'Alpinisme).
Etikety jsou umístěny na viditelném místě a jsou čitelné. Mohou být umístěné na různých místech v závislosti na velikosti a typu výrobku.

 

VYŘAZENÍ

Okamžitě vyřaďte jakékoliv vybavení pokud:
- nevyhovělo požadavkům kontroly (kontrola před a během používání nebo důkladné periodické kontroly),
- bylo podrobeno zachycení těžkého pádu nebo vystaveno extrémnímu zatížení,
- pokud došlo ke znečištění vlivem chemikálií nebo k velké tepelné zátěži,
- neznáte úplnou historii jeho používání v minulosti,
- pokud jsou viditelně poškozeny pevnostní švy nebo popruhy.

 

SKLADOVÁNÍ a TRANSPORT

 • Výrobek skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
 • V místnosti nesmí být korozívní prostředí nebo zdroje tepla vyšší než 100°C.
 • Výrobek nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, které by jej mohly poškodit.
 • Nikdy neukládejte výrobek před tím, než ho důkladně osušíte a neskladujte jej v prostředí s vysokou salinitou.
 • Kromě výše uvedených pravidel, nejsou žádné speciální požadavky pro transport.
 • Přepravu a skladování doporučujeme v obalu, který je součástí výrobku.

 

ÚDRŽBA

 • Je přísně zakázána jakákoliv úprava, či oprava tohoto produktu. Jestliže jsou kovové části špinavé (zablácené, zaprášené), vyčistěte je čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.
 • Lano a popruhy čistěte pouze vodou. Výrobek sušte pouze v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a UV záření.

 

ŽIVOTNOST

 • Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě (například při zachycení velmi těžkého pádu nebo při viditelném poškození výrobku).
 • Životnost závisí na řadě faktorů: intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlhkost, mráz, vysoké teploty), opotřebení, koroze, nadměrné zatěžování výrobku, nesprávné skladování, atd)

Pro snadnější identifikaci vlivu opotřebení na bezpečnost výrobku uvádíme následující tabulku: 

Četnost používání  Životnost
Nepoužitý výrobek max.12 let
Občasné používání: 1 x ročně max. 10 let
Občasné používání: 1 x měsíčně max. 5 let
Pravidelné používání: 1 x týdně max. 3 roky
Intenzivní používání: denně  max. 5 měsíců

Upozornění: následující faktory zásadně zkracují životnost výrobku: každodenní užití, poškození jednotlivých částí, vystavení vlivu chemických látek, vystavení vysokým teplotám, dlouhodobé vystavení UV záření, oděry, řezy, přílišná zátěž, vlhkost, mráz, špína a špatná údržba.
Při pochybnostech o spolehlivosti a bezpečnosti Ferraty ihned kontaktujte výrobce.

KAM DÁLE?